Computer Loan

कम्प्यूटर ऋण

      सदस्यलाई  कम्प्यूटर उपकरण खरिद गर्नका लागि उपलब्ध गराइने ऋणलाई  कम्प्यूटर ऋण  भनिन्छ ।
ऋणको सीमा :
मूल्यको ८०% लगानी हुनेछ ।
ऋणको अवधि :
यस प्रकारको ऋणको अवधि अधिकतम १वर्षको हुनेछ ।
ब्याजदर : १५%
भुक्तानी तरिका :
ऋणको भुक्तानी मासिक किस्तावन्दीमा गर्नुपर्नेछ ।