Employee Loan

कर्मचारी सहुलियत ऋण

          संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र सरकारी ढिकुटीबाट तलब भत्ता खाने स्थायी कर्मचारीहरुको लागि धितो जमानत राखी दिईने ऋणलाई कर्मचारी सहुलियत ऋण भनिन्छ
ऋण प्राप्त गर्ने आधार :

  • यस प्रकारको ऋण प्राप्तिको लागि संस्थाको कर्मचारी हुनुपर्नेछ वा स्थायी रोजगारी भएको हुनुपर्नेछ
  • नियुक्ती भएको १वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ र अनिवार्य अवकाश हुन ५ वर्ष बाँकी रहनु पर्नेछ ।
  • संस्थाको धन सृजना हुने दुई वा दुई भन्दा बढी बचतमा भाग लिने सदस्यहरुलाई यसप्रकारको ऋणमाप्राथमिकता दिईनेछ

ऋणको सीमा

        यस प्रकारको ऋणको अधिकतम सीमारु.७ लाखसम्मको हुनेछ ।
ऋणको अवधि

              यस प्रकारको ऋणको अवधि अधिकतम ५-७ वर्षको हुनेछ ।
ब्याजदर : १५%

भुक्तानी तरिका 
          यस प्रकारकोऋणको भुक्तानी मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सम्झौता अनुसार किस्तावन्दीमा गर्नुपर्नेछ । त्रैमासिक किस्तावन्दीको व्याजदर मासिक किस्तावन्दीको भन्दा १% बढी हुनेछ ।