FAQs

निरन्तर सोधिएका प्रश्नहरु

सदस्यता लिन के के कागजात चाहिन्छ?

नागरिकताको फोटोकपी १ थान
pp size फोटो ३ प्रति
न्युनतम रु ११००
अधिकतम शेयर रु ५००००

ऋण आवेदनका लागि कुनकुन कागजात चाहिन्छ ?

ऋण लिनको लागि आवश्यक कागजातहरु

 • चालु आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद ।
 • धितो जग्गाको सक्कल, नक्कल धनिपुर्जा ।
 • नक्सा प्रिन्टमा कित्ता नं. प्रष्ट देखिएको हुनुपर्ने ।
 • नगरपालिकाबाट प्रमाणित चारकिल्ला ।
 • सदस्य र मंजुरीनामा दिने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी ।
 • मंजुरीनामा संस्थामा आएर दिनुपर्ने ।
 • सेयर प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।
 • व्यवसायिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • गत आ.व.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट)।
 • व्यवसायको स्था.ले.नं. (पान) को प्रतिलिपि ।
 • आयस्रोत खुल्ने कागजात ।
 • रोक्का र दृष्टिबन्धकको प्रमाणित कागजात ।

व्याजदर कस्तो छ?