Fixed Deposit

आवधिक बचत

              संस्थाका सदस्यले निश्चित अवधि तथा ब्याजदरमा जम्मा गर्न सक्ने बचतलाई आवधिक बचत भनिनेछ । आवधिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १०,०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै जम्मा गर्न सकिनेछ ।

व्याजदर
३   महिना 10%
६  महिना  10.5%
१  वर्ष       11%
२  वर्ष      11.5%
३  वर्ष      12%