Kharkhacho Rin

खरखाँचो ऋण

सदस्यहरुको घरायसी साना आवश्यकता पुरा गर्न प्रदान गरिने ऋणलाई खरखाँचो ऋण भनिन्छ ।
ऋणको अवधि :
यस प्रकारको ऋणको अवधि बढिमा ३ महिनाको हुनेछ ।
ऋणको सीमा :
यस प्रकारको ऋण अधिकतम रु.१०,०००।०० मात्र लगानी गरिनेछ ।
ब्याजदर : १६

भुक्तानी तरिका :
ऋणको भुक्तानी मासिक वा त्रैमासिक सम्झौता अनुसार हुनेछतर त्रैमासिक किस्ताबन्दीको व्याजदर मासिक किस्ताबन्दीको भन्दा ०.५ प्रतिशत बढी हुनेछ ।