Monthly Reguler Saving

अनिवार्य मासिक बचत :
प्रत्येक महिनाको तोकिएको दिन अथवा सोभन्दा अगावै मासिक रुपमा जम्मा गर्ने गरी सदस्यले कबुल गरेको बचतलाई अनिवार्य मासिक बचत भनिनेछ । यस्तो बचतमा सदस्यले मासिक न्युनतम निम्न अनुसार रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

  • न्युनतम २० कित्तासम्म शेयर रकम हुने सदस्यले कम्तीमा रु १००।–
  • २० कित्ता भन्दा बढी शेयर रकम हुने सदस्यले कम्तीमा रु २००।–

विशेषताहरु

  • बचत गर्ने बानीको विकास गराउने ।
  • संस्थाका सदस्यहरूले अनिवार्य भाग लिनुपर्ने ।
  • वार्षिक ब्याजदर बजार अनुसार प्रतिस्पर्धी दिइनेछ ।
  • व्याज गणना अर्धवार्षिक भुक्तानी हुनेछ ।
  • ब्याजदर ७%
  • भविश्यको वित्तीय आधार