Optional Saving

ऐच्छिक बचत

संस्थाका सदस्यले आफुसंग भएको रकम आफ्नो ईच्छा बमोजिम राख्ने तथा झिक्ने सुविधा भएको बचतलाई ऐच्छिक बचत भनिनेछ ।

ऐच्छिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै जम्मा गर्न सकिनेछ ।

व्याजदर:   %