Other Services

संस्थाले प्रदान गरेका सेवा तथा कार्यक्रमहरु

 • सौर्य उर्जा (उज्यालो सुनपकुवा कार्यक्रम)
 • रक्तदान कार्यक्रम
 • सदस्यता विस्तार कार्यक्रम
 • व्यवसायिक परामर्श
 • सहकारी शिक्षा तालिम
 • ज्येष्ठ शेयर सदस्यहरुलाई तिर्थाटन भ्रमण
 • वार्षिक रुपमा सदस्यहरुलाई सहकारी अवलोकन भ्रमण गराईने
 • प्रसुती खर्च   : सदस्य बनेपछि दुई पटकसम्म सुत्केरी हुँदा रु. १,२५० प्रदान गरिने
 • बाल अवलोकन भ्रमण
 • स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम
 • बजार सरसफाई कार्यक्रम
 • नवदुलही स्वागत कार्यक्रम