Savings

बचतका प्रकार

ब्याजदर

 • अनिवार्य बचत मासिक
 • ऐच्छिक बचत
 • दैनिक बचत
 • आवधिक बचत
 • बाल बचत
 • ज्येष्ठ नागरिक  बचत
 • संचयकोष बचत
 • अक्षय कोष बचत
 • कारोबार बचत
 • भ्रमण बचत
 • गहना बचत
 • स्कुटी बचत
 • चाडपर्व बचत
 • उपदान कोष बचत

 • 6%
 • 5%
 • 6%
 • 8-10%
 • 7%
 • 6%
 • 6%
 • 6%
 • 5%
 • 7%
 • 7%
 • 7%
 • 7%
 • 6%